0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „obchodné podmienky“ alebo ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Z & M s.r.o., so sídlom 376, 049 51 Brzotín, IČO: 36214825, DIČ: 2020037635, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka: 13330/V, IBAN: SK8502000000002385156055, emailová adresa: info@zahradne.sk, tel. č.: +421 911 202 276 (ďalej ako „predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.zahradne.sk (http://zahradne.sk) (ďalej ako „elektronický obchod“) na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu, alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá uzatvorí s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu akúkoľvek inú zmluvu, a sú oddeliteľnou prílohou a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou každej kúpnej zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu.

  2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

  2.1. Na účely týchto obchodných podmienok sa nasledujúce pojmy vykladajú takto:

  2.1.1. kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „podnikateľ“ a spolu so spotrebiteľom ďalej ako „kupujúci“), ktorý na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim,

  2.1.2. zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie predávajúceho a kupujúceho (ďalej ako „zmluvné strany“),

  2.1.3. webovou stránkou rozumie internetová stránka predávajúceho dostupná na internetovej adrese www.zahradne.sk, na ktorej je umiestnený elektronický obchod a zverejnená ponuka tovarov ponúkaných predávajúcim (ďalej aj ako „webová stránka“),

  2.1.4. tovarom rozumejú všetky produkty a tovary, ktoré sú zverejnené na webovej stránke a zároveň, ktoré má Kupujúci možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „tovar“),

  2.1.5. kúpnou zmluvou rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronických prostriedkov, a v ktorej sa predávajúci zaväzuje predať a dodať tovar a kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť stanovenú kúpnu cenu (ďalej aj ako „kúpna zmluva“ alebo ako „zmluva“),

  2.1.6. elektronickou správou rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej ako „elektronická správa“),

  2.1.7. pojmom bez zbytočného odkladu rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností zmluvnej strany, najneskôr však do 7 dní odo dňa vzniku príslušnej povinnosti,

  2.1.8. objednávkovým formulárom rozumie formulár v elektronickom obchode, prostredníctvom ktorého môže kupujúci uzatvoriť s predávajúcim zmluvu (ďalej ako „objednávkový formulár“),

  2.1.9. objednávkou rozumie odoslaný objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o kupujúcom, ktoré kupujúci vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom stáva návrhom na uzatvorenie zmluvy (ďalej ako „objednávka“),

  2.1.10. potvrdením objednávky rozumie prijatie návrhu na uzavretie zmluvy predávajúcim podľa čl. 4. týchto obchodných podmienok na základe objednávky kupujúceho (ďalej ako „potvrdenie objednávky“), pričom potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie objednávky – návrhu na uzatvorenie zmluvy, najmä: (i) názov a množstvo objednaného tovaru, (ii) obchodné meno a sídlo predávajúceho a jeho kontaktné údaje, (iii) údaje kupujúceho, (iv) adresu, kde môže kupujúci uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla predávajúceho, (v) celkovú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie a dopravu, (vi) platobné a dodacie podmienky, (vi) informácie o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sám alebo informácie o nemožnosti odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, (vii) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, a (viii) informácia o možnosti kupujúceho – spotrebiteľa využiť alternatívne riešenie sporov.

  2.2. Orgánmi dozoru predávajúceho sú najmä:

  2.2.1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, P. O. BOX A – 35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, ke@soi.sk, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi; a

  2.2.2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, so sídlom Ipeľská 1, 040 11 Košice, tel. č. 055/7860 111, podatelna@ruvzke.sk.

  2.3. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k týmto VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou zmluvných strán.

  2.4. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky kúpnej zmluvy odchylne od ustanovení týchto obchodných podmienok, majú takto osobitne dohodnuté ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

  2.5. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením v elektronickom obchodne.

  2.6. Osobitné ustanovenie pre kupujúcich – podnikateľov:

  Na vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s predávajúcim koná v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa použijú ustanovenia týchto obchodných podmienok v plnom rozsahu, okrem nasledujúcich výnimiek: (i) ustanovení článku 6. (Odstúpenie od zmluvy) a článku 9. (alternatívne riešenie sporov), ktoré sa kupujúcich – podnikateľov nevzťahujú vôbec a (ii) ustanovenia článku VII. (Záruka za vady tovaru a reklamačné podmienky) týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na kupujúcich v postavení podnikateľov výlučne v tam uvedenom rozsahu.

  2.7. Všetky vzťahy týkajúce sa zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

  2.8. Kontaktné údaje predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: Z & M s. r. o., so sídlom Brzotín 376, 049 51 Brzotín, email: info@zahradne.sk, tel. č. +421 911 202 276 .

  3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  3.1. Predávajúci je povinný najmä:

  3.1.1. dodať kupujúcemu (alebo inému príjemcovi určenému kupujúcim) tovar v dohodnutom množstve a kvalite,

  3.1.2. umožniť kupujúcemu nadobudnutie vlastníckeho práva k objednanému tovaru.

  3.2. Predávajúci má právo na riade zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar od kupujúceho.

  3.3. Kupujúci je povinný najmä:

  3.3.1. zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok a v lehotách dohodnutých v objednávke,

  3.3.2. úplne a pravdivo uviesť všetky povinné údaje v objednávke,

  3.3.3. prevziať tovar, ktorý si od predávajúceho objednal a ktorý mu predávajúci doručil (predávajúci zároveň odporúča pri prevzatí tovaru od prepravcu tento skontrolovať, najmä množstvo dodaného tovaru a jeho stav, a v prípade nezrovnalostí o tom bezodkladne informovať predávajúceho),

  3.3.4. dodržiavať ďalšie povinnosti stanovené týmito obchodnými podmienkami.

  3.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru špecifikovaného v objednávke a to v množstve, kvalite, akosti, termíne a na miesto stanovené kupujúcim.

  4. OBJEDNÁVKA TOVARU, UZATVORENIE ZMLUVY A STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

  4.1. V prípade záujmu kupujúceho o niektorý z tovarov ponúkaných predávajúcim v elektronickom obchode vloží kupujúci ním zvolený tovar do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu objednávkového formulára, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu zmluvy.

  4.2. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá kupujúci predávajúcemu objednávku.

  4.3. Objednávka, ktorá je doručená predávajúcemu, sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy s predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v objednávkovom formulári ako povinné, pričom v prípade porušenia uvedenej povinnosti zodpovedá za škodu tým spôsobenú v zmysle príslušných právnych predpisov.

  4.4. Predávajúci prostredníctvom elektronickej správy spravidla bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prijatia objednávky, doručí kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktoré je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie zmluvy (ktoré bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle odseku 2.1.10 článku 2. týchto obchodných podmienok). Doručenie potvrdenia objednávky predávajúcim podľa predchádzajúcej vety kupujúcemu sa považuje za moment uzavretia zmluvy medzi zmluvnými stranami. Potvrdenie objednávky môže obsahovať predfaktúru s prehľadom objednaného tovaru.

  4.5. Po vzniku zmluvy vznikajú zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä práva a povinnosti upravené v článku 3. týchto obchodných podmienok.

  4.6. Kupujúci si môže od predávajúceho objednať tovar aj inak ako prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka a objednávkového formulára, napr. prostredníctvom e-mailovej správy. Na platné uzatvorenie zmluvy podľa týchto obchodných podmienok je však potrebné, aby objednávka zadaná kupujúcim inak ako prostredníctvom objednávkového formulára a potvrdenie objednávky predávajúcim obsahovali všetky povinné náležitosti uvedené vyššie v tomto článku obchodných podmienok. V prípade, ak objednávka zadaná inak ako prostredníctvom objednávkového formulára a potvrdenie objednávky nespĺňajú náležitosti ustanovené v týchto obchodných podmienkach, k platnému uzatvoreniu zmluvy medzi zmluvnými stranami nepríde.

  4.7. V prípade, ak predávajúci nedoručí kupujúcemu potvrdenie objednávky platí, že k uzatvoreniu zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

  4.8. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola kupujúcemu spôsobená nesprávnym vyplnením objednávkového formulára. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že prístupové údaje kupujúceho k objednávke, potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim objednávku, potvrdenie objednávky alebo údaje z objednávky v dispozícii kupujúceho sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia predávajúceho.

  4.9. Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú objednávku kedykoľvek až do okamihu je potvrdenia predávajúcim, t. j. do času doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu, pričom v taktom prípade platí, že k uzatvoreniu zmluvy neprišlo.

  4.10. Predávajúci má právo zrušiť prijatú objednávku alebo jej časť pred záväzným potvrdením objednávky zaslaným kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy podľa tohto článku obchodných podmienok v prípade, ak sa objednaný tovar už nedodáva alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.

  4.11. V prípade, ak predávajúci využije svoje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, nezašle kupujúcemu potvrdenie objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedôjde.

  5. CENOVÉ, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

  5.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim v elektronickom obchode je uvedená na webovej stránke vždy pri konkrétnom tovare (ďalej aj ako „cena“). Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške (20%, resp. 10% v zmysle príslušných právnych predpisov), ak nie je uvedené inak.

  5.2. Celková cena za tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie tovaru, čo predávajúci oznámi kupujúcemu pri vypĺňaní objednávkového formulára. Uvedenie cien tovarov na webovej stránke sa považuje za platný cenník predávajúceho. Spolu s potvrdením objednávky môže predávajúci doručiť kupujúcemu aj zálohovú faktúru (predfaktúru) s predbežnou cenou vrátane DPH. Konečná cena za tovar je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom doklade predloženom kupujúcemu pri dodaní tovaru a v potvrdení objednávky.

  5.3. Všetky akcie na tovary uvedené v elektronickom obchode platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak alebo počas vyhlásenej platnosti zľavového kupónu, ak nie je pri konkrétnom tovare alebo zľavovom kupóne uvedené inak.

  5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov uvedené v elektronickom obchode s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v elektronickom obchode, okrem tovarov, ktoré si už kupujúcim objednal, t. j. tovarov, ktoré boli objednané prostredníctvom objednávky a objednávka bola potvrdená predávajúcim prostredníctvom potvrdenia objednávky.

  5.5. Pri objednávke tovaru si kupujúci zvolí spôsob, akým mu predávajúci dodá tovar. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

  5.5.1. osobný odber na predajni predávajúceho na adrese jeho sídla (ďalej ako „odberné miesto“), alebo

  5.5.2. doručenie na adresu dodania určenú kupujúcim prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 3215/B.

  5.6. V prípade, ak si kupujúci zvolí osobný odber na odbernom mieste, kupujúci si môže prevziať tovar do 15 dní od uzatvorenia zmluvy. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 15 dní po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a predať tovar tretej osobe alebo s ním naložiť inak, podľa svojho uváženia.

  5.7. Pri dodaní tovaru prostredníctvom doručenia na adresu dodania podľa bodu 5.5.2. tohto článku obchodných podmienok predávajúci doručuje tovar v čo najkratšom možnom termíne, spravidla do 2 dní od odovzdania zásielky s tovarom prepravcovi. Predávajúci odovzdá tovar prepravcovi spravidla do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, vždy však najneskôr tak, aby bol tovar doručený kupujúcemu do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim (t. j. od vzniku zmluvy). Predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy o predpokladanej dodacej dobe v súlade s týmto bodom týchto obchodných podmienok spravidla v potvrdení objednávky. V prípade, ak si kupujúci zvolí ako spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho podľa odseku 5.8.3. bodu 5.8. tohto článku týchto obchodných podmienok, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim a dodacia doba v takom prípade začína plynúť až dňom úhrady kúpnej ceny za tovar kupujúcim na tam uvedený účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu za objednaný tovar do uplynutia lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť (a tovar kupujúcemu nedodať).

  5.8. Pri objednávke tovaru si kupujúci zvolí spôsob, akým uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady ceny za tovar:

  5.8.1. v hotovosti pri prevzatí tovaru, ak si zvolí ako spôsob dodania tovaru osobný odber podľa bodu 5.5.1. tohto článku obchodných podmienok,

  5.8.2. v hotovosti pri doručení tovaru na dobierku prostredníctvom Slovak Parcel Service s. r. o., na miesto určené kupujúcim podľa bodu 5.5.2. tohto článku obchodných podmienok, pričom v takom prípade je kupujúci povinný uhradiť okrem kúpnej ceny za tovar a ceny za doručenie tovaru podľa bodu 5.15. alebo 5.16. nižšie tohto článku obchodných podmienok aj poplatok za tento spôsob úhrady ceny za tovar, a to vo výške 1,90 €,

  5.8.3. bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány GP webpay od spoločnosti Global Payments s. r. o.. Pri platbe prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány a pred jej použitím je povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi používanie platobnej brány,

  5.8.4. bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho s číslom v tvare IBAN: SK85 0200 0000 0023 8515 6055.

  5.9. V prípade, ak si kupujúci zvolí osobný odber na odbernom mieste, kupujúci si môže prevziať tovar do 15 dní od uzatvorenia zmluvy. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 15 dní po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy (a tovar kupujúcemu nedodať).

  5.10. Dodanie tovaru je možné v rámci územia Slovenskej republiky, Českej republiky a iných krajín, vždy však po dohode predávajúceho a kupujúcemu.

  5.11. Čas dodania tovaru kupujúcemu závisí od momentu odoslania potvrdenia objednávky tovaru a zvoleného miesta dodania. Predávajúci dodáva tovar od pondelka do piatka vrátane v pracovnej dobe predávajúceho, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak, s výnimkou sviatkov a dní pracovného pokoja určených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak pripadnú na niektorý z týchto dní dodania. V takom prípade bude tovar dodaný najbližší nasledujúci pracovný deň.

  5.12. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať tovar. O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať kupujúcich v elektronickom obchode.

  5.13. Dodanie tovaru sa považuje za uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo inému ním výslovne určenému a splnomocnenému príjemcovi. V prípade, ak predávajúci dopraví objednaný tovar kupujúcemu na miesto určené v potvrdení objednávky (zmluve), je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním určená oprávnená osoba.

  5.14. V prípade, ak si kupujúci zvolí ako spôsob dodania tovaru dodanie prostredníctvom doručenia tovaru predávajúcim na adresu dodania určenú kupujúcim, je povinný popri cene za tovar uhradiť predávajúcemu aj náklady za tento spôsob dodania tovaru, ktoré budú kupujúcemu vyčíslené v objednávkovom formulári, pred uzatvorením zmluvy, ako aj v potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej správy, ako cena za dodanie tovaru.

  5.15. Výška ceny za dodanie tovaru na adresu určenú kupujúcim je stanovená podľa hodnoty objednávky alebo druhu tovaru, a v prípade dodania tovaru na území Slovenskej republiky, nasledovne:

  5.15.1. v prípade celkovej hodnoty objednávky od 0 € do 200 € v rámci územia Slovenskej republiky je výška ceny za dodanie tovaru 5,00 €,

  5.15.2. v prípade celkovej hodnoty objednávky nad 200 € je výška ceny za dodanie tovaru 0 € (DOPRAVA ZDARMA),

  5.15.3. pri kúpe nasledujúcich tovarov: talianskej terakoty a okrasných drevín je výška ceny za dodanie tovaru vždy individuálna, a to vo výške stanovenej platným cenníkom prepravcu (SPS) podľa odseku 5.5.2. bodu 5.2. tohto článku obchodných podmienok.

  5.16. Výška ceny za dodanie tovaru na adresu určenú kupujúcim je stanovená podľa hodnoty objednávky alebo druhu tovaru, a v prípade dodania tovaru na územie Českej republiky, nasledovne:

  5.16.1. cena za dodanie tovaru na územie Českej republiky bez ohľadu na hodnotu objednávky je 14.00 €, ak nie je ďalej ustanovené inak.,

  5.16.2. pri kúpe nasledujúcich tovarov: talianskej terakoty a okrasných drevín a ich dodania na územie Českej republiky je výška ceny za dodanie tovaru vždy individuálna, a to vo výške stanovenej platným cenníkom prepravcu (SPS) podľa odseku 5.5.2. bodu 5.2. tohto článku obchodných podmienok.

  5.17. Predávajúci je oprávnený neúčtovať za dodanie tovaru žiadny poplatok. Platí, že ak v objednávkovom formulári nie je uvedená cena za dodanie tovaru, je dodanie tovaru kupujúcemu bezplatné.

  5.18. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu pri jeho dodaní. Od momentu odovzdania tovaru Kupujúcemu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

  5.19. Pri tovare označenom v elektronickom obchode ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“ alebo iným obdobným označením, ktorý nie je v danom momente na sklade, je predávajúci povinný informovať kupujúceho e-mailom alebo inou formou o dostupnosti uvedeného tovaru ako aj o dodacích lehotách v lehote 3 pracovných dní odo dňa dopytu kupujúceho, resp. jeho žiadosti o poskytnutie uvedenej informácie či iného dopytu, z ktorého je zrejmý záujem kupujúceho o uvedený tovar.

  6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  6.1. Každý kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v zmysle § 7 ZoS právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (ako zmluvy uzavretej na diaľku) s predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

  6.2. Kupujúci, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný kontaktovať predávajúceho, a to informovaním predávajúceho o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od zmluvy zaslaním vyplneného Formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je oprávnený doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu info@zahradne.sk alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. týchto obchodných podmienok. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty.

  6.3. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok povinný zároveň vrátiť predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe zmluvy. V prípade, ak to už nie je dobre možné, napríklad z dôvodu, že predávajúcim doručený tovar je zničený, poškodený alebo použitý, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu peňažnú náhradu vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného tovaru a jeho prípadným uvedením od pôvodného stavu. Kupujúci je však vždy povinný uhradiť predávajúcemu peňažné náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou tovaru a jeho hodnotou v čase uplatnenia práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

  6.4. Kupujúci je povinný vrátiť tovar jeho doručením na kontaktnú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 2.8. čl. 2. týchto obchodných podmienok, prípadne na inú adresu určenú predávajúcim, ak sa na tom s predávajúcim dohodne.

  6.5. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu tovaru späť predávajúcemu a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci - spotrebiteľ je v takom prípade tiež povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy okrem prípadov, kedy predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  6.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy podľa bodu 6.1. tohto článku obchodných podmienok, najneskôr však do 14 dní, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci sa však môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

  6.7. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy - kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 písm. g) ZoS nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok v prípade, ak je predmetom zmluvy (ak si od predávajúceho objednal) tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho - spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

  7. ZÁRUKA ZA VADY TOVARU A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

  7.1. Predávajúci poskytuje na tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak.

  7.2. Záručná doba pri všetkých tovaroch začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení tovaru, ktorý predávajúci doručí kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v potvrdení objednávky alebo ktorý predávajúci odovzdá kupujúcemu pri prevzatí tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  7.3. Pri uplatnení práv z vád tovaru (ďalej aj ako „reklamácia“) je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. týchto obchodných podmienok ako poštovú zásielku alebo osobne.

  7.4. Spôsob uplatnenia reklamácie a postup kupujúceho – spotrebiteľa a ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa

  7.4.1. Predávajúci informuje kupujúceho o možnosti uplatnenia si reklamácie pri potvrdení objednávky, doručením týchto obchodných podmienok;

  7.4.2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. týchto obchodných podmienok alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. týchto obchodných podmienok;

  7.4.3. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli;

  7.4.4. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, je kupujúci povinný doručiť tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2.8 čl. 2. týchto obchodných podmienok okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád tovaru už nie je dobre možné alebo ak tieto obchodné podmienky neustanovujú v konkrétnych prípadoch inak. V takom prípade je povinný umožniť poverenému zamestnancovi predávajúceho uskutočniť obhliadku tovaru na mieste, kde sa tovar nachádza;

  7.4.5. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená v záručnej dobe, predávajúci informuje kupujúceho o prijatí reklamácie a poučí kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a podľa rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa o tom, ktoré zo svojich práv podľa bodov 7.4.8. a 7.4.9. tohto článku obchodných podmienok uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie;

  7.4.6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže predávajúci reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie (v súlade s bodom 7.4.4. tohto článku obchodných podmienok) tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa článku obchodných podmienok začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim;

  7.4.7. Ak predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak;

  7.4.8. V prípade odstrániteľnej vady tovaru má kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

  7.4.9. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať tak, ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (spravidla najmenej tri) tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny;

  7.4.10. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach kupujúceho poskytne predávajúci na požiadanie kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu kupujúceho;

  7.4.11. O výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie;

  7.4.12. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených vyššie, t. j.: (i) odovzdaním opraveného tovaru, ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením ceny tovaru a ostatných nákladov, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo (v) odôvodeným zamietnutím reklamácie;

  7.4.13. V ostatných otázkach reklamácie tovaru, ktoré nie sú upravené týmto článkom obchodných podmienok, postupuje predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

  7.5. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúceho – podnikateľa

  7.5.1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie kupujúceho v postavení podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, ak nie je ďalej ustanovené inak;

  7.5.2. Kupujúci v postavení podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného tovaru porušená zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva: (i) požadovať odstránenie vád tovaru dodaním náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru, (ii) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú opraviteľné, (iii) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo (iv) odstúpiť od zmluvy;

  7.5.3. Kupujúci v postavení podnikateľa má právo zvoliť si medzi nárokmi uvedenými v bode 7.5.2. tohto článku obchodných podmienok len v prípade, ak predávajúcemu túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie tovaru alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka;

  7.5.4. V prípade, ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy;

  7.5.5. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď doplnenie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny;

  7.5.6. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si práv z vád tovaru kupujúcim – podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  8. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA

  8.1. Pri predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho a prevádzkovaní webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov kupujúcich a ostatných návštevníkov webovej stránky predávajúcim ako prevádzkovateľom elektronického obchodu a webovej stránky (ďalej ako „dotknuté osoby“).

  8.2. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

  8.3. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim, ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky, sú zverejnené v Zásadách spracúvania osobných údajov. Informácie o tom, ako webová stránka využíva súbory cookies, sú zverejnené v informáciách o používaní súborov Cookies.

  9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  9.1. Každý kupujúci v postavení spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo zmluvy, napr. pri vybavovaní objednávky, uplatnení reklamácie a podobne (ako formu osobitného mimosúdneho riešenia sporu). Návrh sa môže podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

  9.2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci v postavení spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má kupujúci, v postavení spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

  9.3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

  9.4. Kupujúci, ktorý je v postavení spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb predávajúcim.

  10. REGISTRÁCIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

  10.1. Každý návštevník webovej stránky je oprávnený sa na webovej stránke prostredníctvom tam uvedeného registračného formulára registrovať a vytvoriť si zákaznícky profil.

  10.2. Registráciou návštevníka na webovej stránke vzniká medzi predávajúcim a návštevníkom osobitný bezodplatný zmluvný vzťah, na základe ktorého predávajúci vedie účet zákazníka na webovej stránke a poskytuje mu služby s tým spojené, najmä:

  10.2.1. poskytovanie možnosti uskutočňovania budúcich nákupov či dopytov bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov,

  10.2.2. vytváranie a spracovanie histórie objednávok,

  10.2.3. možnosť zúčastňovania sa akcií a vernostných programov predávajúceho,

  10.2.4. pravidelné informovanie registrovaného návštevníka o novinkách predávajúceho.

  10.3. Pri využití služieb spojených s vytvorením zákazníckeho profilu bude návštevníkovi webovej stránky zriadený zákaznícky profil chránený prihlasovacím menom (alebo emailovou adresou) a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá návštevník.

  10.4. Návštevník je oprávnený kedykoľvek svoj zákaznícky účet na webovej stránke zrušiť, čím zmluvný vzťah medzi predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká. V prípade, ak sa návštevník do svojho zákazníckeho účtu neprihlási počas 18 po sebe nasledujúcich mesiacov, predávajúci jeho profil automaticky vymaže a zmluvný vzťah medzi predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká. V prípade, ak návštevník opakovane poruší povinnosti spojené so zákazníckym profilom v zmysle týchto obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený jeho zákaznícky profil vymazať, čím zmluvný vzťah podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

  10.5. Vzťahy medzi predávajúcim a návštevníkom týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného registráciou návštevníka na webovej stránke, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov.

  11. DOTAZNÍK V RÁMCI PROGRAMU OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

  11.1. Predávajúci zisťuje spokojnosť kupujúcich a iných návštevníkov elektronického obchodu s jeho službami prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je elektronický obchod zapojený, vždy výlučne v prípade, ak s doručením dotazníka udelí kupujúci v rámci nákupného procesu svoj súhlas.

  11.2. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi predávajúci vykonáva, v súlade s vyššie uvedeným, na základe súhlasu kupujúcich. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim, ku ktorému dochádza aj prostredníctvom uvedeného programu Overené zákazníkmi, sú zverejnené v Zásadách spracúvania osobných údajov.

  12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke a doručené kupujúcemu pri potvrdení objednávky v čase uzatvorenia zmluvy.

  12.2. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka zmluvy už uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, sú zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

  12.3. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

  12.4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny a podobne.

  12.5. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok (ich novej, aktualizovanej verzie) strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 12.1. tohto článku obchodných podmienok.

  12.6. Táto verzia obchodných podmienok (v.2) nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.11.2022.