0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zásady spracúvania osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou Z & M s.r.o., so sídlom Brzotín 376, 049 51 Brzotín, IČO: 36 214 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 13330/V (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

 • pri prevádzke e-shopu a ďalších činnosti na webovej stránke Prevádzkovateľa zahradne.sk (ďalej ako „webová stránka“),
 • prostredníctvom nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM a
 • pri poskytovaní služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľa inými prostriedkami (pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa ako takej), vo vzťahu k zákazníkom

pričom vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k spracúvania osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa, obchodných partnerov a ich kontaktných osôb (zástupcov) v prípade, ak sú obchodní partneri právnickými osobami a návštevníkov webovej stránky.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Z & M s. r. o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín alebo e-mailom na e-mailovú adresu gdpr@zahradne.sk. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných adresách v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov.

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIAA DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov).  Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

 Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba, ak je to:

 • nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia). Pri plnení zákonných povinností môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané na nasledovné účely:
  • Spracovanie účtovných dokladov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, bydliska/ miesta podnikania, kontaktné údaje, bankové spojenie, údaje o zrealizovaných nákupoch a iné údaje uvedené na účtovných dokladoch. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
  • Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku informácií (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov spracúvaných pri plnení zmluvy uzatvorenej na diaľku. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku;
  • Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 3 rokov odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba;
  • Vybavovanie uplatnených práv a žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia (napr. žiadosť na prístup, odvolanie súhlasu a podobne). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov uvedených vo Vašej žiadosti. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané do vybavenia uplatnených práv v lehotách ustanovených Nariadením;
  • Plnenie povinností spojených s vykonávaním absolventskej praxe (vedenie dochádzky absolventa, vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnanca, oboznamovanie absolventa s internými predpismi prevádzkovateľa a s predpismi o BOZP). Za týmto účelom spracúvame osobné údaje fyzických osôb – absolventi školy evidovaní v evidencií uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú absolventskú prax v rozsahu bežných osobných údajov (meno, priezvisko, údaje o vzdelaní, údaje o odpracovanom čase, údaje o prekážkach v práci na strane absolventa, pracovné zaradenie). Spracúvané osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
 • nevyhnutné na plnenie uzatvorenej zmluvy alebo realizáciu predzmluvných vzťahov(právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia). Pri plnení zmluvy a/alebo realizácií predzmluvných vzťahov spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov potrebných k plneniu zmluvných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo miesta dodania, tel. č., e-mailová adresa, údaje o platobnej karte). Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 • nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia). Na základe tohto právneho základu sú spracúvané Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Vedenie evidencie kontaktných osôb zákazníkov a obchodných partnerov – právnických osôb a realizácia zmluvnej komunikácie so zástupcami právnických osôb, vrátane vedenia zákazníckych účtov právnických osôb v e-shope. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v nevyhnutnosti evidencie kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva, vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv a realizáciu zmluvnej komunikácie s fyzickými osobami, ktoré konajú v mene právnických osôb. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje ako zástupcov uvedených právnických osôb počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr (pre účely vymáhanie právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera – právnickej osoby;
  • Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v evidovaní uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv;
  • Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky. Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v odpovedaní na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr.
  • Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom). Sledovaný oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v záujme na udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje počas 3 rokov odo dňa poskytnutia služieb /predaja tovaru alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
 • spracúvanie vykonávané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby (právnym základom je čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia). Na základe Vášho súhlasu (ak nám ho udelíte) spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
  • Vernostný program – vyhotovovanie zákazníckych kartičiek a s tým spojené vedenie evidencie verných zákazníkov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov uvedených na registračnej kartičke do príslušného vernostného programu (meno, priezvisko, tel. č., adresa pobytu, číslo karty, podpis). Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas trvania registrácie vo vernostnom klube, v zmysle podmienok vernostného klubu (pričom platnosť príslušného vernostného klubu je spravidla 2 roky);
  • Zverejňovanie recenzií (review spokojnosti)  k jednotlivým ponúkaným tovarom na e-shope prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno a priezvisko alebo pseudonym, e-mailová adresa, iné identifikačné údaje uvedené v recenzii. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb na webovej stránke a iných propagačných materiáloch prevádzkovateľa pri prezentačnej činnosti prevádzkovateľa. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: fotografia, audiovizuálny záznam, meno, priezvisko(v závislosti od rozsahu udeleného súhlasu). Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov v zmysle podmienok (štatútu) súťaže. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 1 roka nasledujúci po uplynutí roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila – víťazi súťaže, ostatní účastníci počas trvania súťaže a nevyhnutný čas po jej skončení (potrebný na výmaz osobných údajov);
  • Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (newsletter). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: E-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané počas 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástroj – cookies). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a údaje preferenciách v online prostredí, identifikačné údaje používaného prehliadača, zariadenia, siete a podsiete či údaje o operačnom systéme používaného zariadenia. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Posielanie dotazníka spokojnosti zákazníkom (získavanie informácií o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa). Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. č., IP adresa, údaje o objednanom tovare. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  • Vedenie zákazníckych účtov (profilov) registrovaných zákazníkov na webovej stránke. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, e-mailová adresa (prihlasovacie meno), heslo, údaje o zrealizovaných nákupoch (objednávkach) a ich histórií, dodacia adresa, fakturačná adresa. Vaše osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané najdlhšie 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

3. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete(pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky alebo inou formou, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti, alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti, pričom uvedené platí pre účely spojené s objednávkou tovaru na webovej stránke a jeho doručením, registráciou na webovej stránke, plnením zákonných povinností Prevádzkovateľa a tiež pri zapojení sa do vernostného programu Prevádzkovateľa.

4. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, príslušnému správcovi dane pri vedení predpísanej účtovnej evidencie, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcii, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Regionálne potravinovej a veterinárnej správe) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie, a tiež profesijným subjektom ako advokátom, notárom alebo daňovým poradcom (ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti).

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky (e-shopu) a hostingové služby (vrátane mail hostingových služieb) (Moderné Webstránky s. r. o.),
 • spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva (Ing. Melinda Görgeiová – KES),
 • spoločnosť poskytujúca newsletter-ingové služby (Sendinblue),
 • spoločnosť poskytujúca služby chatovacieho kontaktného formulára (tawk.to),
 • spoločnosť poskytujúca služby posielania online dotazníka spokojnosti (Biano Star).

V prípade, ak si objednáte tovar prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa, sú príjemcami Vašich osobných údajov v postavení samostatných prevádzkovateľov aj (i) Slovak Parcel Service s. r. o. ako prepravca a (ii) prevádzkovateľ online platobnej brány, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom realizácie Vašej platby (GP webpay), ak si tento spôsob platby v e-shope zvolíte.

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj európsky prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM a prevádzkovateľ internetovej databázy YOUTUBE v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vaše fotografie na sociálnej sieti pri jeho prezentačnej činnosti. Vyššie uvedený prevádzkovatelia sociálnych sietí (Európske pobočky) vystupujú pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení spoločných prevádzkovateľov v zmysle dohodnutých podmienok ich používania.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosť Google (Európa) a aj vyššie uvedený európsky prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM, ktoré poskytujú analytické a online marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií o používaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v sekcií „Cookies“.

5. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE

K prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín môže dochádzať v nasledujúcich prípadoch:

 • pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa, alebo ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach alebo udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na jeho profile na sociálnych sieťach, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Meta, Inc. a Google, LLC., ktoré sú materskými spoločnosťami európskych pobočiek, ktoré prevádzkujú sociálne siete Facebook, INSTGRAM, internetovú databázu ukladania videí YouTube a poskytujú analytické a online marketingové nástroje prostredníctvom súborov cookies;
 • pri využívaní chatovacieho kontaktného formulára od spoločnosti Tawt.to, prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do UK, spoločnosti Tawt.to, Ltd. ktorá uvedenú službu prevádzkuje, a tiež môže prichádzať (výlučne na základe príslušných právnych predpisov) k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Tawt.to, ktorá je materskou spoločnosťou európskej spoločnosti, ktorá poskytuje uvedenú službu, a
 • v prípade, ak sa prihlásite do odberu newsletter-u od Prevádzkovateľa alebo ak ste ako zákazník na základe oprávneného záujmu do jeho odberu zaradený, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Sendinblue, Inc., ktorá je materskou spoločnosťou európskej spoločnosti, ktorá poskytuje uvedenú službu. 

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb, prostredníctvom osobitných záruk uvedených v zmluvách o používaní všetkých vyššie uvedených služieb a v prípade prenosu do UK (Veľkej Británie) bez ďalšieho rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov poskytovanej v tejto krajine podľa čl. 45 Nariadenia.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov, s výnimkou vytvárania Vašich online preferenčných profilov prostredníctvom súborov cookies v prípade, ak na ich používanie udelíte svoj preukázateľný súhlas.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva: 

 • Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.
 • Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
 • Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

PRÁVO NAMIETAŤ
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS
Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

7. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu udeleného Prevádzkovateľovi, je súhlas so spracúvaním osobných údajov založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Ak napríklad nechcete naďalej byť členom vernostného klubu, mrzí nás to, ale plne rešpektujeme Vaše rozhodnutie.

Pri odvolaní súhlasu uveďte svoje meno a priezvisko a adresu bydliska, aby sme Vás mohli identifikovať. Uveďte tiež informáciu, že si neželáte, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov môžete zaslať písomne alebo prostredníctvom našej kontaktnej e-mailovej adresy gdpr@zahradne.sk.

8. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook, INSTAGRAM alebo internetovú databázu YouTube. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo mu udelíte súhlas na zverejnenie Vašej fotografie alebo videozáznamu na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: Facebook: (i)https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/, (iii) YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

9. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 01.08.2022.Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.