0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Reklamačné podmienky

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1.1. Tieto reklamačné podmienky sú oddeliteľným čl. 7. a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „obchodné podmienky“), ktoré upravujú práva a povinnosti predávajúceho – nasledujúceho subjektu: Z & M s.r.o., so sídlom 376, 049 51 Brzotín, IČO: 36214825, DIČ: 2020037635, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka: 13330/V, IBAN: SK8502000000002385156055, emailová adresa:info@zahradne.sk, tel. č.: +421 911 202 276 (ďalej ako „predávajúci")a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.zahradne.sk (ďalej ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu.

  1.2. Zároveň, vo vzťahu ku kupujúcim v postavení spotrebiteľov v zmysle príslušných právnych predpisov sú aj plnením informačnej povinnosti v zmysle § 3 a 4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoS“) a v zmysle § 5 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZEO“).

  1.3. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito reklamačnými podmienkami a obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu týchto reklamačných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.

  1.4. Pre tieto reklamačné podmienky platia definície použitých pojmov a výklad tak, ako je definovaný v čl. 2. obchodných podmienok.

  2. ZÁRUKA ZA VADY TOVARU A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

  2.1. Predávajúci poskytuje na tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak.

  2.2. Záručná doba pri všetkých tovaroch začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení tovaru, ktorý predávajúci doručí kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v potvrdení objednávky alebo ktorý predávajúci odovzdá kupujúcemu pri prevzatí tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  2.3. Pri uplatnení práv z vád tovaru (ďalej aj ako „reklamácia“) je kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. obchodných podmienok ako poštovú zásielku alebo osobne.

  2.4. Spôsob uplatnenia reklamácie a postup kupujúceho – spotrebiteľa a ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa

  2.4.1. Predávajúci informuje kupujúceho o možnosti uplatnenia si reklamácie pri potvrdení objednávky, doručením týchto reklamačných podmienok a obchodných podmienok;

  2.4.2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. obchodných podmienok alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú predávajúceho uvedenú v bode 2.8. čl. 2. obchodných podmienok a vyššie v článku I. týchto reklamačných podmienok;

  2.4.3. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli;

  2.4.4. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, je kupujúci povinný doručiť tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v bode 2.8 čl. 2. týchto obchodných podmienok okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád tovaru už nie je dobre možné alebo ak tieto obchodné podmienky neustanovujú v konkrétnych prípadoch inak. V takom prípade je povinný umožniť poverenému zamestnancovi predávajúceho uskutočniť obhliadku tovaru na mieste, kde sa tovar nachádza;

  2.4.5. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená v záručnej dobe, predávajúci informuje kupujúceho o prijatí reklamácie a poučí kupujúceho – spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka a podľa rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa o tom, ktoré zo svojich práv podľa bodov 7.4.8. a 7.4.9. tohto článku obchodných podmienok uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie (i) ihneď, (ii) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie alebo (iii) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie;

  2.4.6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môže predávajúci reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu reklamovaného tovaru predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie (v súlade s bodom 2.4.4. tohto článku reklamačných podmienok) tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa článku obchodných podmienok začínajú plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim;

  2.4.7. Ak predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak;

  2.4.8. V prípade odstrániteľnej vady tovaru má kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

  2.4.9. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať tak, ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (spravidla najmenej tri) tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny;

  2.4.10. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach kupujúceho poskytne predávajúci na požiadanie kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu kupujúceho;

  2.4.11. O výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie;

  2.4.12. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených vyššie, t. j.: (i) odovzdaním opraveného tovaru, ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením ceny tovaru a ostatných nákladov, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo (v) odôvodeným zamietnutím reklamácie;

  2.4.13. V ostatných otázkach reklamácie tovaru, ktoré nie sú upravené týmto článkom obchodných podmienok, postupuje predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

  2.5. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie kupujúceho – podnikateľa

  2.5.1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie kupujúceho v postavení podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, ak nie je ďalej ustanovené inak;

  2.5.2. Kupujúci v postavení podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného tovaru porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva: (i) požadovať odstránenie vád tovaru dodaním náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru, (ii) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú opraviteľné, (iii) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo (iv) odstúpiť od zmluvy;

  2.5.3. Kupujúci v postavení podnikateľa má právo zvoliť si medzi nárokmi uvedenými v bode 2.5.2. tohto článku reklamačných podmienok len v prípade, ak predávajúcemu túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie tovaru alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka;

  2.5.4. V prípade, ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy;

  2.5.5. Ak je dodaním tovaru zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď doplnenie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny;

  2.5.6. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si práv z vád tovaru kupujúcim – podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky, vrátane týchto reklamačných podmienok, kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie obchodných podmienok a reklamačných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok a reklamačných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky a reklamačné podmienky zverejnené na webovej stránke a doručené kupujúcemu pri potvrdení objednávky v čase uzatvorenia zmluvy.

  3.2. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto reklamačných podmienok je v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

  3.3. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok a reklamačných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky a reklamačné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 3.1. tohto článku vyššie.

  3.4. Táto verzia reklamačných podmienok (v.2), ako článok 7. a neoddeliteľná obsahová súčasť obchodných podmienok, nadobúda platnosť a účinnosť spolu s aktuálnymi obchodnými podmienkami, t. j. dňa 01.01.2022.